Procés

Conegui pas per pas com treballem a NTL

Transport i distribució de càrrega fraccionada

carretilla

NTL està creixent per convertir-se en una de les millors empreses de distribució nacional i internacional, a poc a poc i amb pas ferm. Els processos han recobrat vida, ens hem replantejat el que hem fet fins ara i ho hem simplificat i millorat per continuar-li oferint el millor servei però de manera més fàcil, així hi guanyem tots. Tots els nostres processos són visibles i auditables a través de la nostra plataforma web i dels seu tracking. Puntualitat, constància i transparència, perquè trobi en nosaltres el que de debò estava buscant.

1.- RECOLLIDES I RECEPCIÓ DE COMANDES

NTL posa a la seva disposició números de telèfon directes i e-mails perquè vostè formuli les seves ordres de recollida: l’hi posem tan fàcil que podrà escollir la manera que més bé s’adapti al seu estil de treball. Si la seva ordre s’ha de recollir en horari de matins, de 10.00 a 15.00, s’haurà de fer la sol·licitud abans de les 9.30, per posar-nos en coneixement i poder-la executar amb normalitat. Si la seva ordre de recollida és en horari de tardes, de 15.00 a 18.00, podrà formular la seva sol·licitud fins a les 13.30. En tots els casos ens haurà de facilitar una franja de dues hores per poder-nos personar al lloc de recollida de l’enviament.

Barcelona:
Telèfon de recollides: 938869282 Fax. 938894279
E-mail: recollides@ntl-trans.com, recogidas-barcelona@ntl-trans.com

Madrid:
Telèfon de recollides: 916707594 Fax. 916708767
E-mail: recogidas-madrid@ntl-trans.com

València:
Telèfon de recollides: 961855500 Fax. 961859001
E-mail: recogidas-valencia@ntl-trans.com

2.- CÀRREGA DE LES MERCADERIES EN ELS MAGATZEMS D’ORIGEN

Dins de la franja horària indicada en la seva OR, un vehicle de NTL es personarà amb la capacitat i els mitjans idonis per carregar les mercaderies indicades. Asseguri’s que els paquets estan ben identificats, que disposen de l’embalatge suficient per al trajecte que hauran de suportar fins al seu destinatari final, atenent la naturalesa de l’enviament. Asseguri’s també que ens aporta tota la documentació necessària i ben especificada: packing list adjunt a la mercaderia o enganxat en un dels paquets (formulari per al destinatari) i també per al conductor (formulari per al transport), segons els requisits als quals ens sotmet l’actual legislació, depenent també del país. El xofer haurà de comprovar que els paquets i les etiquetes d’enviament es corresponen amb la documentació aportada i compleixen amb la normativa vigent per al transport en funció de les característiques de l’enviament. Un cop carregats al camió, l’ordre de recollida es considerarà realitzada.

3.- DESCÀRREGA EN AGÈNCIA I CONTROL DE PAS

En arribar el nostre conductor amb les mercaderies per transportar, aquestes passaran un control en la descàrrega de la nostra delegació d’origen per re-documentar el formulari de recollida o albarà del client i convertir-lo en un POD, CRM o albarà de transport, equivalent a l’estat DOCUMENTA. Es durà a terme un re-etiquetatge dels paquets, si és necessari, que haurà de coincidir amb els paquets descarregats, i es comprovarà l’estat dels embalatges. Després es conduiran fins a la zona designada a l’agència per a la posterior càrrega en els vehicles de ruta segons la destinació. S’informarà el client en un màxim de 24 hores sobre qualsevol anomalia en aquest punt de control.

4.- UBICACIÓ I TRAÇABILITAT

Un cop re-etiquetats, els paquets per transportar incorporen una etiqueta de transport amb una ubicació de magatzem, un número d’expedició únic i un codi de barres que identifica el número de paquet, per poder obtenir la traçabilitat de cadascun dels paquets. Tot aquest procés es fa mitjançant la lectura de les etiquetes amb pistoles làser segons el punt en què es troben, descarregats o carregats cap a la destinació.

5.-CÀRREGA EN VEHICLES DE RUTA CAP A LA DESTINACIÓ

Els paquets seran carregats i correctament condicionats en els tràilers que fan aquests enllaços entre origen i destinació, com si d’un puzle es tractés. Cada paquet carregat rebrà un nou punt de control, carregat o EN RUTA, perquè vostè pugui seguir la traçabilitat del seu enviament. Aquestes rutes són diàries en destinacions peninsulars i també en moltes destinacions internacionals, però poden variar o tenir dies concrets de sortida en altres determinats països. Consulti sempre els nostres horaris i les limitacions per als horaris de sortida de les diferents rutes segons les destinacions.

6.- REPARTIMENT FINAL AL DESTINATARI

El seu enviament serà descarregat a la destinació, situació DESCARREGADA. Passarà un nou control en el consolidat final com a unitat de transport, i una posterior verificació de l’estat dels embalatges de manera visual. El seu enviament serà entregat de conformitat amb els estàndards i terminis oferts per la nostra organització. En cas d’haver-hi especificacions especials per a l’entrega, es durien a terme seguint les instruccions detallades en el camp “observacions de l’albarà”.

7.- ENVIAMENT FINALITZAT

Un cop entregat l’enviament, el destinatari haurà de confirmar que ha rebut tots els paquets en perfecte estat amb la seva firma i segell a l’albarà d’entrega. Per tant, entrega correcta i en estat REALITZADA. En cas que el destinatari vulgui fer constar alguna observació, disposa de l’apartat “observacions de l’albarà”, informació que serà transmesa al client.

 

Logística integral

treballador

L’objectiu de NTL LOGÏSTICA és el de donar molt més rendiment als seus estocs fent-ho de manera fàcil. Els moviments dins del nostre magatzem estaran controlats per radiofreqüència. Això ens facilita la transparència que ens permet guanyar-nos la confiança del client demostrant la feina ben feta. A més, li oferim la possibilitat de fer consultes diverses des de la nostra web per a la gestió de magatzems, la qual cosa ens permet ajudar-lo i proporcionar-li avantatges, totes en pro de la flexibilitat i la possibilitat d’operar amb nosaltres tots els dies feiners de l’any. Econòmicament, el client minimitza els seus costos logístics i guanya molta agilitat si utilitza NTL com a proveïdor únic, ja que les seves comandes arriben molt abans al seu client. NTL logística: tot en un.

1.- DESCÀRREGA DE CAMIONS QUE ENS PORTEN ELS SEUS PRODUCTES

NTL rebrà i informarà de tot vehicle que porti mercaderia destinada al client, tant si arriba per contenidor com per carretera. En cas de càrrega fraccionada, és necessària una notificació amb mitja hora d’antelació, i en cas de vehicles o containers complets, la notificació s’ha de fer amb 24 hores d’antelació. NTL comprovarà la mercaderia, els embalatges i les unitats d’acord amb la previsió d’entrada, i informarà el client de qualsevol anomalia detectada no conforme amb les IT (instruccions de treball) prèviament realitzades amb els clients habituals. Es condicionarà la mercaderia i es paletitzarà d’acord amb els formats exigits per a cadascuna de les referències. Es donarà posterior entrada i ubicació en el magatzem i ja formarà part de l’estoc del client.

2.- RECEPCIÓ DE COMANDES

Es podran rebre mitjançant web, e-mail, EDI o en format pdf, i també mitjançant la integració d’interfícies de fitxers entre ambdues empreses, sempre buscant la màxima agilitat i seguretat en cada cas i cada client. Aquesta recepció de comandes la podrà efectuar el client durant tot el dia, però si ens ho anticipa i es reben abans de les 11.00, NTL es compromet a preparar-les i a enllaçar aquestes comandes amb les rutes la sortida de les quals es fa en horari de migdia 15.00. En cas de rebre les comandes en horari posterior i com a màxim fins a les 17.00, el nostre compromís també és total, les comandes es prepararan igualment en el mateix dia perquè surtin amb les nostres rutes en horari de tarda, a partir de les 19.00.

3.- PREPARACIÓ DE LES COMANDES-PICKING

NTL LOGÍSTICA anirà traspassant als seus preparadors les ordres de comanda en funció del que designi el programa de gestió a magatzem i en funció dels nostres paràmetres i d’una optimització de recorreguts, per tal d’obtenir la màxima productivitat del magatzem i del nostre personal. Aquestes comandes es prepararan d’acord amb els formats de paletització acordats amb el client, i es poden personalitzar per destinatari segons les exigències descrites a la IT (instruccions de treball) acordada amb el nostre client, on hi constin els detalls de les preparacions i les seves observacions. Es podran fer nous packaging, nous etiquetatges, ampliacions d’horaris segons càrregues de feina, embalatges, etc. Tot al gust del client, que podrà visualitzar a la nostra web quin és l’estat de cada comanda. Totes les nostres comandes són verificades per almenys dues persones, la qual cosa contribueix a una major seguretat i a una major qualitat. Sense riscos.

4.- DOCUMENTACIÓ I CÀRREGA DE LES COMANDES CAP A LA DESTINACIÓ

Confeccionarem la documentació exigida en cada cas i segons cada client, proporcionarem els packing list a la mercaderia, etc. Un cop finalitzades les comandes, seran re-documentades i re-etiquetades segons el nostre habitual procés de transport, o entregades a altres agències si el client ho desitja i ens ho fa constar.