Política d’empresa

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DE LA POLÍTICA DE GESTIÓ CORPORATIVA

 

La Direcció General de NTL, empresa dedicada a l’activitat del transport i a la logística de mercaderies per carretera i que ofereix una gestió de logística integrada, és conscient, i així ho vol ho vol fer saber i integrar en els valors de tot el personal i col·laboradors, que el futur passa per ser una empresa EXCEL·LENT. És a dir, una empresa que sigui valorada pels nostres clients de manera positiva i diferenciadora respecte als nostres competidors, considerant la satisfacció dels nostres Accionistes, Personal intern, Autònoms i Empreses Col·laboradores, del Medi Ambient, i de la la societat en general, mitjançant un procés de Millora Continuada d’acord al principi de:

“NTL: un servei de confiança”

“La Satisfacció dels Clients és la nostra Recompensa”

Per fer-ho, hem apostat per:

  • Considerar la Qualitat, la Seguretat, el Medi Ambient i la Responsabilitat Social aspectes claus en la presa de decisions.
  • Operar d’acord un Sistema de Gestió Corporatiu integrador, eficient, basat en un procés de Millora Contínua, que ofereixi qualitat en el servei, protecció del medi ambient inclouen la prevenció de la contaminació i altres compromisos pertinents, seguretat de les operacions i del personal, satisfació dels requisits de les parts interessades mantenint el marge d’explotació de NTL
  • Disposar d’un tracte directe i transparent amb els clients
  • Disposar d’una estructura d’empresa dinàmica, capaç d’adaptar-se als canvis de necessitats que transmeten els clients i el mercat.
  • Involucrar activament el personal, mitjançant programes de formació, motivació i participació, garantint una correcta capacitació per al bon desenvolupament de les tasques i responsabilitats relacionades a cada lloc de treball.
  • Establir col·laboracions estratègiques amb els nostres col·laboradors externs, proveïdors, autònoms i delegacions externes, per disposar d’una interacció que generi valor afegit per a totes les parts.
  • Realitzar un seguiment i control dels Riscos Laborals, amb l’objectiu de garantir i millorar les condicions laborals i ambient de treball de tot el personal de NTL.
  • Compliment de la legislació i altres requisits, en tots els àmbits empresarials, ja siguin Operatius, com Mediambientals, com en màteria de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Mantenir un diàleg obert amb tots els Grups d’interès, basat en la claredat i la transparència.
  • Afavorir una bona comunicació interna a tots els nivells jeràrquics de l’empresa, establint programes de millora i reconeixent les millors propostes del nostre personal i en especial les que suposin una millora de la Qualitat del nostre servei, del Medi Ambient i de Prevenció de Riscos Laborals.
signaturaJaume
Signatura : Jaume Noguer i Alsina
Director general
Vic, a 11 de Febrer de 2021